Persondatapolitik & Cookies

Vores oplysninger
Rohde art og design
, her under AMOKsmykker
CVR.: 28042760
Badstuegade 11 B
8000 Aarhus C.
Tlf. 21415000
amoksmykker@gmail.com

Beskyttelse af dine personlige oplysninger
Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger seriøst og ønsker derfor at skabe en åbenhed og transparens omkring, hvordan vi indsamler, opbevarer og behandler dine personoplysninger. Derfor har vi udarbejdet denne persondatapolitik for, hvordan dine personoplysninger behandles og beskyttes.

Formål med behandlingen
Vores formål med indsamlingen af personoplysninger er at kunne afsende og fakturere og ordre korrekt og at kommunikere med vores kunder.

Oplysninger, vi indsamler
Vi indsamler følgende oplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde

Dataansvarlige
Det er virksomhedens dataansvarlige, der har ansvaret for, at dine personoplysninger bliver behandlet i henhold til gældende lovgivning vedrørende persondata. Vores dataansvarlige er: Rikke Rohde  amoksmykker@gmail.com

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?
Vi indsamler dine personoplysninger, når du køber et produkt i vores webshop og eller ved fysisk handel i vores butik. Der findes både kontraktformular og returformular på hjemmesiden, hvori vi også beder dig afgive dine personoplysninger, for at vi kan kontakte dig, som ønsket, eller behandle dine returvarer. Vi sikrer, at du altid afgiver dit udtrykkelige, eksplicitte samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger.

Hvordan opbevarer vi dine personoplysninger?
Dine personoplysninger lagres på hjemmesiden og på e-mail, som begge er krypteret via et sikkerhedscertifikat. Ved at benytte kontaktformular og returformular på hjemmesiden bliver dine oplysninger lagret på den krypterede hjemmeside eller e-mail.

Ved fysisk handel i butikken opbevares dine personoplysninger i en lukket skuffe. Det er sikret, at ingen andre end butikkens ansatte kan få adgang til skuffen.

Dine oplysninger lagres inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), men kan også overføres og anvendes i et land uden for EØS. Alle overførsler af dine personoplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Overførsler til lande uden for EØS sker altid under sikring af de fornødne overførselsgarantier. Dette vil være tilfældet i forhold til Google (herunder Gmail) og Microsoft (herunder OneDrive), som er lokaliseret i USA.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?
Dine personoplysninger bliver delt med medarbejdere hos AMOKsmykker, som har brug for at se dine oplysninger med henblik på udførelse af deres arbejdsopgaver. Dine personoplysninger bliver ikke delt med flere medarbejdere, end hvad der er nødvendigt, for at kunne levere et bestilt produkt korrekt til kunden.

AMOKsmykker udleverer aldrig dine personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring. Såfremt dine personoplysninger videregives til tredjemand, er det kun med henblik på f.eks. levering, hvor vi benytter PostNord og DAO365.

Dine personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandlinger dine oplysninger på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til bl.a. teknisk drift. Disse samarbejdspartnere er vores databehandlere og handler kun efter vores instruks, de må således ikke benytte oplysninger til andet formål end at behandle oplysningerne på vores vegne. De er underlagt fortrolighed omkring oplysningerne, og vi indgår skriftlige databehandleraftaler med dem alle.

Vi benytter databehandlere, der er etableret i USA, herunder f.eks. Google. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. persondataforordningens artikel 45. Såfremt vi benytter andre databehandlere etableret uden for EU end de nævnte, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

Dine rettigheder som registreret
Som registreret, det vil sige en person, vi har registreret personoplysninger omkring, har du en række rettigheder.

Ret til indsigt
Du har ret til at anmode om indsigt i hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, samt oplysninger omkring den eller de behandlinger, vi foretager.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at anmode om at få urigtige oplysninger om dig rettet, samt ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger (ajourføring).

Ret til sletning
Du har til enhver til ret til at få dine personoplysninger slettet, undtagen i en række nærmere angivne situationer:

  • Hvis behandlingen er nødvendig for at udøve vores ret til ytrings- og informationsfrihed
  • Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse
  • Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig af hensyn til arkivformål i samfundets interesse eller videnskabelige eller historiske forsknings- eller statistiske formål
  • Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

Ret til begrænsning af behandling
Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

  • Du bestrider rigtigheden af personoplysningerne
  • Hvis vi behandler oplysningerne ulovligt, og du modsætter dig sletning af oplysningerne
  • Hvis vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandling, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
  • Du har gjort indsigelse mod behandlingen

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at få sendt en kopi af de personoplysninger, du har givet os, på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format til enten dig eller en anden dataansvarlig, såfremt vores behandling af dine oplysninger foretages automatisk og er baseret på samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt.

Ret til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, såfremt vi behandler personoplysninger på et af følgende grundlag:

  • Behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesser eller henhører under offentlig myndighedsudøvelse
  • Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge legitime interesser

Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering
Du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Hvordan udøver du dine rettigheder? 
Du kan anmode om udnyttelse af en eller flere af ovenstående rettigheder ved at benytte denne formular. Vi behandler din anmodning uden unødig forsinkelse og senest en måned efter modtagelsen.

Gyldigt retsgrundlag for behandlingen
Vores behandling af dine personoplysninger sker med hjemmel i persondataforordningens § 6, litra a vedrørende samtykke og § 6, litra b vedrørende kontrakt. Det vil sige, at vi altid indhenter et gyldigt samtykke for, at vi kan indsamle, opbevare og behandle dine personoplysninger, eller at vi behandler dem på baggrund af en kontrakt mellem os og kunden.

Sletning af dine oplysninger
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for dem og senest 5 år efter, du sidst har handlet hos os. Oplysninger kan gemmes i længere tid, såfremt vi har et legitimt behov for dem, f.eks. hvis det er nødvendigt for, at vi kan opfylde et lovkrav.

Klagemulighed
Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger på en ukorrekt eller ulovlig måde, kan du kontakte vores dataansvarlige. Vi gør altid vores bedste for, at du føler dig tryg ved at overlade dine personoplysninger til os. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Ændringer
Der kan løbende være behov for, at vi opdaterer vores persondatapolitik. Du vil altid kunne finde vores nyeste udgave på hjemmesiden.

Sikkerhed
Vi sørger for løbende at gennemføre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Cookies
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre brugeroplevelsen mere effektiv.

Vi benytter cookies til at tilpasse vores indhold dine ønsker, gemme dine præference og til at analysere vores trafik.

Ifølge lovgivning man vi gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre levering af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. Hvis vi ønsker at anvende andre cookies, skal vi indhente dit samtykke.

AMOKsmykker benytter overvejende nødvendige cookies, dog benytter vi også Google Analytics for at indsamle statistik fra brugere på vores webside. Det kan slås fra her >>

Vi anmoder om din tilladelse til at anvende cookies, når du besøger hjemmesiden. Der vil være en synlig cookie-boks, som du skal trykke ”accepter” i, såfremt du tillader vores indsamling af cookies.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand.

Du kan til enhver til slette cookies. Se hvordan her >>